Obor středního vzdělávání s výučním listem 69-51-H/01 Kadeřník
Kritéria pro přijetí:

Právnická osoba, jejíž činnost vykonává Střední odborné učiliště kadeřnické, Praha 8, Karlínské náměstí 8/225, v souladu s ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhl. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, vyhl. č. 233/2020 Sb. a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, stanovuje prostřednictvím ředitele školy tato kritéria v přijímacím řízení ke vzdělávání pro školní rok 2023/2024:

Vyhodnocení přijímacího řízení
Přijímací zkoušky se nekonají.
Pro vyhodnocení výsledků se stanoví pořadí podle celkového dosaženého počtu bodů.
Při dosažení stejného celkového počtu bodů rozhoduje o pořadí lepší prospěch dosažený v 1. pololetí posledního ročníku ZŠ v předmětech chemie a český jazyk.
Cizinci mimo území EU musí k přihlášce doložit potvrzení o oprávněnosti pobytu na území ČR.
Všichni cizinci pak doloží k přihlášce nostrifikaci dosaženého vzdělání mimo ČR, včetně úředně ověřeného překladu vysvědčení uvedených v kritériích (budou přijímáni podle §20 odst. 3 školského zákona). Součástí splnění kritérií bude ověření znalosti českého jazyka rozhovorem.
Počet přijímaných uchazečů:

Ředitel školy stanovuje nejvyšší možný počet přijímaných uchazečů do prvního ročníku oboru středního vzdělání s výučním listem 69-51-H/01 Kadeřník (denní studium) pro školní rok 2023/2024:

Informace pro žáky ZŠ a jejich rodiče: