Obor středního vzdělávání s výučním listem 69-51-H/01 Kadeřník
Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení a kritéria pro přijetí:
Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025 budou aktualizována v termínu do 31. 1. 2024.
Vyhodnocení přijímacího řízení
Přijímací zkoušky se nekonají.
Pro vyhodnocení výsledků se stanoví pořadí podle celkového dosaženého počtu bodů.
Při dosažení stejného celkového počtu bodů rozhoduje o pořadí lepší prospěch dosažený v 1. pololetí posledního ročníku ZŠ v předmětech výtvarná výchova, chemie, anglický a český jazyk.
Cizinci, kteří absolvovali povinnou školní docházku na území jiného státu, doloží k přihlášce originály i úředně ověřený překlad (do českého jazyka) všech vysvědčení uvedených v kritériích (budou přijímáni podle § 20 odst. 3 školského zákona) včetně převedení jednotlivých známek do české klasifikační stupnice (případně tabulky k tomuto převedení). V případě ukončení základního vzdělání před splněním povinné školní docházky doloží uchazeči-cizinci uznání rovnocennosti, resp. nostrifikace (vydává příslušný krajský úřad dle bydliště žadatele) nejpozději do 1. září 2024.
Počet přijímaných uchazečů:

Ředitel školy stanovuje nejvyšší možný počet přijímaných uchazečů do prvního ročníku oboru středního vzdělání s výučním listem 69-51-H/01 Kadeřník (denní studium) pro školní rok 2024/2025:

Informace pro žáky ZŠ a jejich rodiče:
https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore