aktualizováno dne 31. 1. 2023
VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
A
KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ KE VZDĚLÁVÁNÍ

Obor středního vzdělávání s výučním listem
69-51-H/01 Kadeřník
Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení a kritéria pro přijetí:

Ředitel právnické osoby, jejíž činnost vykonává Střední odborné učiliště kadeřnické, Praha 8, Karlínské náměstí 8/225, v souladu s ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, vyhl. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, vyhl. č. 233/2020 Sb., o některých zvláštních pravidlech pro vzdělávání v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii koronaviru SARS CoV-2 a nařízením vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje první kolo přijímacího řízení a stanovuje tato kritéria v přijímacím řízení ke vzdělávání pro školní rok 2023/2024::

Vyhodnocení přijímacího řízení
Přijímací zkoušky se nekonají.
Pro vyhodnocení výsledků se stanoví pořadí podle celkového dosaženého počtu bodů.
Při dosažení stejného celkového počtu bodů rozhoduje o pořadí lepší prospěch dosažený v 1. pololetí posledního ročníku ZŠ v předmětech výtvarná výchova, chemie, anglický a český jazyk.
Cizinci, kteří absolvovali povinnou školní docházku na území jiného státu, doloží k přihlášce originály i úředně ověřený překlad (do českého jazyka) všech vysvědčení uvedených v kritériích (budou přijímáni podle § 20 odst. 3 školského zákona) včetně převedení jednotlivých známek do české klasifikační stupnice (případně tabulky k tomuto převedení). V případě ukončení základního vzdělání před splněním povinné školní docházky doloží uchazeči-cizinci uznání rovnocennosti, resp. nostrifikace (vydává příslušný krajský úřad dle bydliště žadatele) nejpozději do 1. září 2023.
Počet přijímaných uchazečů:

Ředitel školy stanovuje nejvyšší možný počet přijímaných uchazečů do prvního ročníku oboru středního vzdělání s výučním listem 69-51-H/01 Kadeřník (denní studium) pro školní rok 2023/2024:

Informace pro žáky ZŠ a jejich rodiče:
https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore