Obor středního vzdělávání s výučním listem 69-51-H/01 Kadeřník
Kritéria pro přijetí:

Ředitel střední školy, jejíž činnost vykonává Střední odborné učiliště kadeřnické, Praha 8, Karlínské náměstí 8/225, v souladu s ustanovením podle § 28 odst. 6, § 60g odst. 4 a § 64 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 178/2016 Sb. a vyhl. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání stanovuje tato kritéria v přijímacím řízení ke vzdělávání pro školní rok 2018/2019:

Vyhodnocení přijímacího řízení

Přijímací zkoušky se nekonají.
Pro vyhodnocení výsledků se stanoví pořadí podle dosaženého průměrného prospěchu.

Počet přijímaných uchazečů:

V souladu s § 60 a § 64 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a podle vyhlášky č. 353/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, stanovuje ředitel školy nejvyšší možný počet přijímaných uchazečů do prvního ročníku oboru středního vzdělání s výučním listem 69-51-H/01 Kadeřník (denní studium) pro školní rok 2018/2019:

Informace pro žáky 9. ročníků ZŠ a jejich rodiče: