Seznam přijatých uchazečů v 1. kole přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023 – obor středního vzdělávání s výučním listem 69-51-H/01 Kadeřník
Informace pro přijaté uchazeče a jejich zákonné zástupce
PŘÍLOHY:
• GDPR do 15 let žáka  /  GDPR od 15 let žáka
• Oblečení dámské  /  Oblečení pánské
• Provozní souhlas do 18 let žáka  /  Provozní souhlas od 18 let žák
• Dotazník žáka
» FORMULÁŘ ODVOLÁNÍ PROTI NEPŘIJETÍ
aktualizováno dne 24. 3. 2022
Vyhlášení výsledků přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023 – důležité informace

Seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn na webových stránkách školy http://www.souhair.cz a na úřední desce školy, a to od 26. 4. 2022.

Zákonní zástupci přijatých uchazečů či zletilí uchazeči odevzdají nejpozději do 10ti pracovních dnů (do 10. 5. 2022 včetně) od zveřejnění výsledků správně vyplněný zápisový lístek na adrese SOU kadeřnické, Karlínské náměstí 8/225, Praha 8, v sekretariátu školy v době od 7,30 do 15,00 hodin. Při odevzdání ZL převezmou rozhodnutí o přijetí a odevzdají další materiály. Ty budou připraveny k vytištění na webu školy zároveň s vyhlášením výsledků dne 26. 4. 2022.

Zákonným zástupcům nepřijatých uchazečů či zletilým uchazečům bude zasláno písemné Rozhodnutí o nepřijetí (seznam nepřijatých uchazečů se nezveřejňuje). Do 3 pracovních dnů od doručení tohoto Rozhodnutí se mohou nepřijatí uchazeči (zákonní zástupci) písemně odvolat k řediteli školy.

Podle § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů má zákonný zástupce uchazeče či zletilý uchazeč o studium možnost (ne však povinnost) vyjádřit se k podkladům rozhodnutí a nahlédnout v sekretariátu školy do spisu uchazeče v době než bude rozhodnutí vydáno. Tohoto práva bude možno využít dne 25. 4. 2022 v době od 8,00 do 14,00 hodin.

VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
A
KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ KE VZDĚLÁVÁNÍ

Obor středního vzdělávání s výučním listem
69-51-H/01 Kadeřník
Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení a kritéria pro přijetí:

Ředitel právnické osoby, jejíž činnost vykonává Střední odborné učiliště kadeřnické, Praha 8, Karlínské náměstí 8/225, v souladu s ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, vyhl. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, vyhl. č. 233/2020 Sb., o některých zvláštních pravidlech pro vzdělávání v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii koronaviru SARS CoV-2 a nařízením vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje první kolo přijímacího řízení a stanovuje tato kritéria v přijímacím řízení ke vzdělávání pro školní rok 2022/2023:

Vyhodnocení přijímacího řízení
Přijímací zkoušky se nekonají.
Pro vyhodnocení výsledků se stanoví pořadí podle celkového dosaženého počtu bodů.
Při dosažení stejného celkového počtu bodů rozhoduje o pořadí lepší prospěch dosažený v 1. pololetí posledního ročníku ZŠ v předmětech výtvarná výchova, chemie, anglický a český jazyk.
Cizinci, kteří absolvovali povinnou školní docházku na území jiného státu, doloží k přihlášce originály i úředně ověřený překlad (do českého jazyka) všech vysvědčení uvedených v kritériích (budou přijímáni podle § 20 odst. 3 školského zákona) včetně převedení jednotlivých známek do české klasifikační stupnice. V případě ukončení základního vzdělání před splněním povinné školní docházky doloží uchazeči-cizinci uznání rovnocennosti, resp. nostrifikace (vydává příslušný krajský úřad dle bydliště žadatele) nejpozději do 1. září 2022. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru, bude ověřena rozhovorem a bude součástí kritérií.
Počet přijímaných uchazečů:

Ředitel školy stanovuje nejvyšší možný počet přijímaných uchazečů do prvního ročníku oboru středního vzdělání s výučním listem 69-51-H/01 Kadeřník (denní studium) pro školní rok 2022/2023:

Informace pro žáky ZŠ a jejich rodiče: