Obor středního vzdělávání s výučním listem 69-51-H/01 Kadeřník
INFORMACE PRO UCHAZEČE pro školní rok 2020/2021
Pro obory vzdělání, ve kterých se podle školského zákona nekoná jednotná přijímací zkouška, spadá nejzazší termín pro odevzdání zápisového lístku přijatým uchazečem na den 23. 6. 2020.
Tento termín se netýká řízení o novém rozhodnutí.
Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021
obor středního vzdělávání s výučním listem 69-51-H/01 Kadeřník
Seznam přijatých uchazečů v přijímacím řízení pro školní rok 2020/2021
Výsledková listina přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021
Informace pro nepřijaté uchazeče a zákonné zástupce nepřijatých
uchazečů v přijímacím řízení pro školní rok 2020/2021
2. 4. 2020 Aktuální informace pro uchazeče - Kadeřník
Kritéria pro přijetí:

Ředitel střední školy, jejíž činnost vykonává Střední odborné učiliště kadeřnické, Praha 8, Karlínské náměstí 8/225, v souladu s ustanovením podle § 28 odst. 6, § 60g odst. 4 a § 64 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 178/2016 Sb. a vyhl. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání stanovuje tato kritéria v přijímacím řízení ke vzdělávání pro školní rok 2020/2021:

Vyhodnocení přijímacího řízení
Přijímací zkoušky se nekonají.
Pro vyhodnocení výsledků se stanoví pořadí podle celkového dosaženého počtu bodů.
Při dosažení stejného celkového počtu bodů rozhoduje o pořadí lepší prospěch dosažený v 1. pololetí posledního ročníku ZŠ v předmětech chemie a český jazyk.
Počet přijímaných uchazečů:

V souladu s § 60 a § 64 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a podle vyhlášky č. 353/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, stanovuje ředitel školy nejvyšší možný počet přijímaných uchazečů do prvního ročníku oboru středního vzdělání s výučním listem 69-51-H/01 Kadeřník (denní studium) pro školní rok 2020/2021:

Informace pro žáky ZŠ a jejich rodiče: