Na základě kritérií pro přijetí ke vzdělávání pro školní rok 2024/2025 ze dne 31. ledna 2024 a dle priorit škol uvedených v přihlášce uchazečů vyhlašujeme seznamy přijatých a nepřijatých uchazečů v oboru Kadeřník pod registračními čísly:
• Seznam přijatých a nepřijatých uchazečů, obor Kadeřník:
» Výsledky přijímacího řízení KAD
• Formuláře pro obor KAD k vytištění:
» GDPR do 15 let žáka
» GDPR od 15 let žáka
» Provozní souhlas do 18 let žáka
» Provozní souhlas od 18 let žáka
» Tabulky velikosti
» Dotazník žáka
» Leták tašky s kadeřnickým nářadím
Přijaté zletilé uchazeče oboru Kadeřník nebo zákonné zástupce nezletilých uchazečů žádáme o vytištění všech zde uvedených dokumentů, jejich pečlivé a čitelné vyplnění a zaslání poštou či osobní předání (PO a ST 13–15 hodin) k rukám Martiny Kulhánkové, studijní referentky, SOU kadeřnické, Karlínské náměstí 8/225, 186 00 Praha 8. Vše je nutné dodat škole nejpozději do 14. června, abychom mohli žáky rozdělit do tříd a skupin odborného výcviku a objednat jim pracovní oděv a obuv dle uvedených velikostí.
V průběhu měsíce června se bude pro zákonné zástupce žáků budoucích prvních ročníků oboru Kadeřník konat třídní schůzka. Každý přijatý žák musí být k 1. září plně vybaven základním kadeřnickým náčiním, viz obrázek. V případě zájmu lze toto vybavení objednat a uhradit osobně na třídní schůzce. Termín schůzky a cenu pracovního náčiní upřesníme, sledujte proto aktuality zde na webu školy.
VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
A
KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ KE VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025
obor středního vzdělání s výučním listem, forma denní,
69-51-H/01 Kadeřník
Počet přijímaných uchazečů do oboru vzdělání: 120 žáků
Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení a kritéria pro přijetí:
Ředitel právnické osoby, jejíž činnost vykonává Střední odborné učiliště kadeřnické, Praha 8, Karlínské náměstí 8/225, v souladu s ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, vyhláškou č. 422/2023 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, vyhláškou č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů, nařízením vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje první kolo přijímacího řízení a stanovuje tato kritéria v přijímacím řízení ke vzdělávání pro školní rok 2024/2025:
Informace k přijímacímu řízení
Uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče podává přihlášku do denní formy vzdělávání na střední škole od 1. do 20. 2. 2024. Pro první kolo přijímacího řízení může uchazeč podat přihlášku nejvýše do 3 oborů středního vzdělání bez talentové zkoušky. Přihlášku podává uchazeč střední škole. Za nezletilého uchazeče podává přihlášku zákonný zástupce. Přihlášku je možné podat třemi způsoby:
  1. prostřednictvím informačního systému o přijímacím řízení (www.dipsy.cz) na základě prokázání totožnosti s využitím prostředku pro elektronickou identifikaci zletilého uchazeče nebo zákonného zástupce nezletilého uchazeče,
  2. v podobě výpisu získaného z informačního systému o přijímacím řízení (www.dipsy.cz) bez prokázání totožnosti s využitím prostředku pro elektronickou identifikaci,
  3. na tiskopisu, který stanoví MŠMT a zveřejní jej způsobem umožňujícím dálkový přístup. Pořadí uvedených oborů vzdělání v přihlášce vyjadřuje přednostní volbu oboru vzdělání, tzn. že obory vzdělání jsou řazeny dle preference. Uvedené pořadí musí být ve všech podaných přihláškách shodné. Změna oboru vzdělání ani změna pořadí (preference uchazeče) není možná po uplynutí termínu pro podání přihlášek.
Registrační číslo se uchazeči podávající přihlášku elektronicky dozví v DIPSY, uchazeči podávající přihlášku výpisem se jej dozví na výpisu. Uchazečům podávajícím přihlášku tiskopisem sdělí registrační číslo prokazatelným způsobem ředitel první školy v přihlášce.

Bližší informace najdete na www.msmt.cz nebo www.prihlaskynastredni.cz. Manuál pro podání elektronické přihlášky najdete zde:
https://www.youtube.com/watch?v=Q4YjKGuO3T0&t=5s&pp=ygUbamFrIG5hIHDFmWlobMOhxaFreSB2IGRpcHN5

Přijímací zkoušky se nekonají.

Pro vyhodnocení výsledků se stanoví pořadí podle celkového dosaženého počtu bodů.

Uchazečům, kteří nemají vysvědčení ze ZŠ či víceletých gymnázií zapsaných v rejstříku škol a školských zařízení, budou poslední tři vysvědčení ze zahraniční školy přepočítána individuálně, max. však do bodové výše uvedené v těchto kritériích. Vedle zahraničního vysvědčení je přílohou k přihlášce též překlad do českého jazyka. Škola bude postupovat podle § 20 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a vyhl. č. 422/2023 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání. Uchazeči s předchozím vzděláním v zahraničí, kteří podávají přihlášku k přijímacímu řízení, do přihlášky uvedou kontaktní adresu v České republice. K přihlášce přikládají překlad vysvědčení z ekvivalentu 8. ročníku a poloviny 9. ročníku základní školy.

U cizinců s dočasnou ochranou (dle zákona Lex Ukrajina) mohou být vysvědčení z předchozího vzdělávání nahrazena čestným prohlášením, pokud vysvědčení uchazeč nemůže předložit. Uchazeč společně s čestným prohlášením doloží, že je cizincem dle § 1 odst. 1 Lex Ukrajina.

Slovní hodnocení musí být podle § 51 odst. 3 školského zákona převedeno do klasifikace (tj. pokud základní škola, do které uchazeč dochází, hodnotí slovně, tak je vhodné ji požádat o převod s dostatečným předstihem).

Uchazeč, u něhož by jedno z rozhodných vysvědčení připadlo na 2. pololetí školního roku 2019/2020, bude duplicitně hodnocen za 1. pololetí tohoto školního roku.

Uchazeč, který jakýkoliv podklad uvedený v kritériích nepředloží, bude hodnocen za tento podklad 0 body. Pozdější termín pro předložení podkladů se nestanovuje. Veškeré podklady musí být předloženy nejpozději do 31. března 2024.

K přihlášce do oboru Kadeřník je nutné doložit zdravotní způsobilost ke vzdělávání.

Oznámení výsledků přijímacího řízení
V řízení zahájeném podáním žádosti bude dne 9. 5. 2024 v 23:59 ukončeno shromažďování podkladů pro vydání rozhodnutí a v souladu s § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), uchazeči a jejich zákonní zástupci mají možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí před jeho vydáním. S kompletním spisem je možné se seznámit a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí před jeho vydáním ve dnech 10. 5., 13. 5 a 14. 5. 2024. Pokud budete chtít do spisu nahlédnout, tak je to možné v sekretariátu Středního odborného učiliště kadeřnického na adrese Karlínské náměstí 8225, Praha 8. V uvedených dnech je možné dostavit se v čase 11:00–14:00. Termín Vaší případné návštěvy si předem domluvte na telefonním čísle 241 441 444. Seznámení se s podklady pro vydání rozhodnutí a vyjádření se k nim je Vaším právem, nikoliv povinností. Po uplynutí tohoto termínu bude ve věci vydáno rozhodnutí, které Vám bude v souladu s § 72 správního řádu řádně oznámeno. Upozorňujeme, že účastník řízení nebo jeho zástupce je povinen v souladu s ustanovením § 36 odst. 5 správního řádu, předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti, což je doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu a z něhož je patrná i podoba.

Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí ke vzdělávání se oznamuje zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na veřejné vývěsce na budově školy na adrese Karlínské náměstí 8/225, Praha 8, na webových stránkách školy (www.souhair.cz) a v systému DIPSY (www.dipsy.cz). Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny 15. 5. 2024. Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí se v písemné formě nevyhotovují a nezasílají.

Odvolání proti rozhodnutí ředitele o průběhu nebo výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne zveřejnění výsledků. Odvolání zletilý uchazeč či zákonný zástupce nezletilého uchazeče podává řediteli školy, který rozhodnutí vydal, a ředitel školy následně odvolání postupuje Magistrátu hlavního města Prahy podle § 86 až 88 správního řádu.

Uchazeč se může vzdát práva na přijetí, a to podáním, které nemá předepsanou formu a které bude doručeno řediteli školy nejpozději 3 pracovní dny před termínem pro podání přihlášky v dalším kole (lze tak učinit i přes www.dipsy.cz). V daném kole tak uchazeči zaniká právo na přijetí do jiných oborů.

Upozornění:
Střední odborné učiliště kadeřnické nemá vlastní ubytovnu.
Rodiče dojíždějících uchazečů o učební obor si ubytování zajišťují sami.
Bližší informace lze získat na studijním oddělení u paní Martiny Kulhánkové,
telefon: 241 441 444 či email: martina.kulhankova@souhair.cz.
V Praze 31. 1. 2024
Mgr. Jan Cigánik
ředitel školy