ŠKOLSKÁ RADA


Ve dnech 15. – 22. 11. 2018 se budou konat mimořádné doplňovací volby do školské rady. Oprávněnými osobami jsou zletilí žáci školy, kteří budou volit nového člena rady na uvolněné místo zástupce zletilých žáků.
SLOŽENÍ ŠKOLSKÉ RADY
Markéta Rajčincová – předsedkyně
Lenka Nezvalová – zástupce zákonných zástupců nezletilých žáků
Petra Měchurová – zástupce zřizovatele MHMP
Lucie Goldbrichtová – zástupce pedagogických pracovníků školy
Karel Novák – zástupce zletilých žáků školy
Školská rada podle zákona č. 561 § 168 / 2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
  • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
  • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
  • schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,
  • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,
  • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
  • projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
  • projednává inspekční zprávy české školní inspekce,
  • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.
 
SOU kadeřnické, Karlínské náměstí 8/225, 186 00 Praha 8 - Karlín,   Webmaster